Algemene Voorwaarden SamebikeAlgemene Voorwaarden


AIDA Digital, handelend onder de naam Samebike.nl

KVK 60896698 - Vestigingsnr. 000030048583 - Perzikstraat 23 - 9408 BN - Assen


Toepasselijkheid
1.Tenzij tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op al onze offertes en/of op de door ons met afnemers gesloten overeenkomsten.

2. Onder ‘opdrachtgever‘ wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere (rechts) persoon, die met ons een overeenkomst heeft afgesloten, dan wel wenst af te sluiten en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenaam(a)m(en).

Wijzigingen
3. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij door ons schriftelijk met opdrachtgever zijn overeengekomen.

Offertes en prijzen
4.1 Alle door ons uitgebrachte aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien in de offerte niet anders is aangegeven, is deze niet langer dan 30 dagen geldig.
4.2 Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bekende prijsbepalende factoren, zoals grond-stoffenprijzen, vervoerkosten over zee, wisselkoersen en van overheidswege opgelegde heffingen. Bij wijziging van een of meer van deze factoren zijn wij gerechtigd onze prijzen daarbij aan te passen -met dien verstande- dat als de prijsaanpassing binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst 10% of meer bedraagt , aan opdrachtgever het recht toekomt om onder betaling van het reeds gepresteerde de overeenkomst te ontbinden.
4.3 Tenzij anders is overeengekomen worden bij orders binnen Nederland vanaf 2 E-bikes geen vrachtkosten berekend. Bij orders buiten Nederland worden de werkelijk gemaakte vrachtkosten in rekening gebracht.
4.4 Bestellingen die online of fysiek door u worden getekend bij onze verkoopmedewerkers, zijn niet bindend. Pas op het moment dat u naar aanleiding van uw bestelling, een factuur via email ontvangt, en deze reeds voldaan heeft of voldoet, is een overeenkomst tot stand gekomen.
4.5 Bestellingen die online via ons Bestelformulier binnen komen zijn niet bindend. Pas op het moment dat u naar aanleiding van uw online bestelling, een factuur per email ontvangt, en deze reeds voldaan heeft of voldoet, is een overeenkomst tot stand gekomen.

Leverings- en leveringstermijnen
5.1 Een overeengekomen leveringstermijn is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever ons alsnog schriftelijk een redelijke termijn te stellen om te leveren.

Overmacht
6.1 Bij overmacht worden onze leverings- garantie- en andere verplichtingen opgeschort tot het moment dat nakoming redelijkerwijs van ons kan worden gevergd. Met overmacht wordt gelijkgesteld, alle omstandigheden, waarvoor wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld, in het bijzonder staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen van onverschillig welke aard, handelsoorlogen, anti dump heffingen, gebrek aan materiaal, stijging van grondstofprijzen, alsmede daarmee gelijk te achten omstandigheden, ontheffen ons van de verplichting de levertijd in acht te nemen en geeft ons het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren.

Garantie
7.1 Wij garanderen door middel van een fabriek garantie via SAMEBIKE ELECTRIC BICYCLE CO. LTD, dat alle door ons geleverde goederen een CE norm hebben en voldoen aan de normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid. Voor gebreken in geleverde goederen zijn wij, met uitsluiting van iedere verdergaande verplichting, jegens de opdrachtgever aldus aansprakelijk dat wij alle onderdelen, waaraan gedurende de garantieperiode als gevolg van materiaal- of constructiefouten enig hinderlijk gebrek mocht ontstaan, na bevestiging van SAMEBIKE ELECTRIC BICYCLE CO. LTD Quality Control, kosteloos zullen herstellen of vervangen, dit ter onzer keuze. In dat geval dient het gebrek binnen acht dagen na ontdekking ter onzer kennis worden gebracht. De kosten van verzending naar het reparatieadres of inspectie c.q. werkzaamheden ter plaatse zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de garantieclaim terecht blijkt te zijn.
7.2 Onze garantieverplichting vervalt indien de goederen niet overeenkomstig hun bestemming of onoordeelkundig zijn of worden gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht of veranderingen zijn aangebracht.
7.3 Garanties kunnen alleen worden geclaimd als binnen 7 dagen na aankoop en betaling, het framenummer van de fiets(en) wordt gekoppeld aan uw persoon gegevens. Wij verlenen geen garanties op zaken en producten die niet door ons zijn geleverd. Wij bieden u als koper online de mogelijkheid uw persoongegevens te koppelen aan de door u via ons aangeschafte producten.

7.4 Garanties beschreven in deze Algemene Voorwaarden zijn gekoppeld aan onze garantievoorwaarden, in detail beschreven onderaan deze pagina.

Betaling
8.1 Tenzij anders is overeengekomen dient betaling zonder korting of compensatie plaats te vinden bij aflevering.
8.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling verplicht is, in verzuim en hebben wij het recht om de opdrachtgever vanaf vervaldatum een rente van 1% per maand in rekening te brengen te vermeerderen met buitengerechtelijk kosten ten bedrage 15% van de uitstaande vordering of zoveel meer aan daadwerkelijk gemaakte kosten.
8.3 Iedere betaling wordt geacht te strekken ter voldoening van de oudste openstaande vordering.
 

Eigendomsvoorbehoud
9.1 Zolang de opdrachtgever niet de volledige koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behouden wij ons de eigendom van de goederen voor, met dien verstande dat de opdrachtgever vanaf het moment van terbeschikkingstelling de aansprakelijkheid en risico van het geleverde draagt. De opdrachtgever is niet gerechtigd de goederen te onzer nadele te bezwaren of in eigendom tot zekerheid over te dragen.

Reclames
10.1 Reclames met betrekking tot de geleverde goederen kunnen slechts geldend worden gemaakt door schriftelijke indiening binnen de 6 dagen na ontvangst van de goederen, dan wel binnen 6 dagen na de ontdekking van het gebrek en de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken.
10.2 Reclames als in het eerste lid bedoelt, schorten de betalings-verplichting van opdrachtgever niet op.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
11.1 Onze aansprakelijkheid jegens opdrachtgever voor schade van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met de door ons geleverde goederen, werkzaamheden of geleverde diensten is onder alle omstandigheden beperkt tot de prijs waartegen genoemde prestaties geleverd zijn, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
11.2 De opdrachtgever dient ons te vrijwaren voor iedere aansprakelijkheid welke op ons jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot de door ons geleverde goederen of verrichte diensten.

Ontbinding
12.1 Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst en garantie bepalingen geheel of gedeeltelijk te ontbinden bij een aanmerkelijke wijziging van omstandigheden, zoals faillissement van opdrachtgever of leverancier, surseance van betaling van opdrachtgever of leverancier, gewijzigde omstandigheden, waardoor nakoming in redelijkheid niet meer van ons kan worden verlangd.

12.2 U wilt 14 dagen onze fietsen uitproberen, natuurlijk wij willen alleen tevreden klanten. Daarom heeft u op elke bestelling die u als consument bij ons doet een bedenktijd van 14 dagen. Deze algemene voorwaarden zijn daarom gekoppeld en onderdeel van het herroepingsrecht .

Geschillen en toepasselijk recht
13.1 Op al onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de Haagse verdragen betreffende de internationale handelskoop zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
13.2 Alle geschillen in verband met de met opdrachtgever gesloten overeenkomst of die daarmee samenhangen worden in eerste instantie en bij uitsluiting beslecht door de competente rechter te Assen. Rechtsvorderingen onzerzijds kunnen wij echter ook bij de volgens de wet bevoegde rechter aanhangig maken.
Garantie voorwaarden

Deze garantie voorwaarden zijn gekoppeld aan onze Algemene Voorwaarden


- Samebike.nl garandeert de volgende hoofdonderdelen met fabriekgarantie tegen materiaal- en fabricagefouten, die ingaan op de datum van aankomst:

 1. Borstelloze motor: een jaar
 2. Oplader en controller: een jaar
 3. Lithium battery: een jaar
 4. Frame: 5 jaar
 5. Voorvork: een jaar
 6. Display: een jaar
 7. Rem, stuur, zadelpen, zadelbuis, zadel, pedaal, banden, koplamp, sensor: 6 maanden
- De bovenstaande garantievoorwaarden zijn niet van toepassing als:

 1. Er sprake is van normale slijtage van onderdelen, of een incorrecte afstelling van b.v. banden, ketting, remmen, kabels en / of derailleurset;
 2. De schade is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, onjuiste toepassing of niet-Samebike-producten;
 3. De schade wordt veroorzaakt door services die worden uitgevoerd door iemand anders als Samebike;
 4. Het product of het onderdeel is gewijzigd zonder schriftelijke toestemming van Samebike;
 5. De fiets blijft worden gebruikt ondanks dat er schade en / of defecten zijn gevonden en dit maakt de schade nog erger.
- De garantie dekt geen arbeidskosten.

- Tijdens de garantieperiode moet u de kosten voor het verzenden van defecte onderdelen naar ons afdekken, en wij zullen de kosten voor het verzenden van vervangende onderdelen naar u voldoen. Wanneer u klaagt over een visueel defect, hoeft u ons niet de defecte onderdelen te sturen, mits u ons voldoende foto's of video's kunt leveren in overeenstemming met ons verzoek.
Garantie proces

- Communiceer met onze verkoper per e-mail, telefoon of een ander communicatiemiddel.

- Het verstrekken van foto's of video's is vereist om ons in staat te stellen het probleem te kunnen evalueren; of, u kunt ons het defecte onderdeel toesturen.

- Na ontvangst van alle informatie die we nodig hebben, zal onze verkoper contact opnemen met de kwaliteitsafdeling.

- Zodra de kwaliteitsafdeling toestemming heeft gegeven, zullen we vervangingen naar u toesturen.

Neem contact met ons op als u nog vragen heeft.